لیست کامل Feature های پیش فرض شیرپوینت ۲۰۱۰

سلام دوستان

یکی از قابلیتهای شیرپوینت این است که به مدیران سایت ها امکان ذخیره سازی سایت ها را به صورت یک الگو و یا تمپلیت میدهد. که براساس فایل ذخیره شده که با فرمت WSP میباشد، میتوان این سایت را بر روی سرور دیگری بازیابی کرد و یا از روی این سایت، سایت های دیگری عیناً ایجاد کرد.

یکی از مشکلاتی که ممکن است هنگام جابه جایی این سایت ها بر روی سرورهای دیگر ایجاد شود، عدم وجود برخی از امکانات یا Feature های سایت مبدا در سرور مقصد میباشد. یا به عبارت ساده تر، امکان دارد در سرور مبدا و بر روی سایت یکسری Feature هایی را فعال کرده باشید که این Feature ها در سرور مقصد که قرار هست سایت را آنجا مجدداً ایجاد کنید، فعال نشده باشند و یا وجود نداشته باشند. که در این صورت هنگام ایجاد سایت براساس الگوی ذخیره شده در سرور مقصد، با خطایی شبیه شکل زیر مواجه خواهید شد :

untitled2

این پیغام به کاربر اعلام میکند که یک Feature با GUID مشخص شده در سایت کالکشن مقصد فعال نشده است. به همین دلیل شما میبایست این Feature را ابتدا در سایت کالکشن فعال کنید و سپس سایت را ایجاد کنید. اما نکته اینجاست که از کجا بفهمیم که این GUID مربوط به چه Feature ای در شیرپوینت ۲۰۱۰ میباشد؟! برای اینکار کافیست که در لیست زیر GUID را جستجو کنید، اگر آنرا پیدا کردید، پس متوجه خواهید شد نام Feature جزء Feature های استاندارد و پیش فرض شیرپوینت ۲۰۱۰ است و به راحتی میتوانید آنرا فعال کنید.

اما اگر در لیست زیر وجود نداشت، مطمئن باشید که این GUID مربوط به Feature ای است که خارج از شیرپوینت توسط شما یا افراد دیگری تولید شده و بر روی سایت مبدا فعال میباشد. که برای رفع این خطا، میبایست به سایت مبدا مجددا مراجعه کنید و آن Feature را از لیست Feature های سایت پیدا و Deactivate یا غیرفعال کنید و سپس سایت را مجددا ذخیره و در سرور مقصد استفاده کنید.

Feature Id

Feature Name

Scope

Hidden

Solution Id

۲acf27a5-f703-4277-9f5d-24d70110b18b Advanced Web Analytics Reports Site True ۵fee007f-3729-4a78-86fb-688d8597713c
  This feature is advanced Web Analytics Reports for the site collection
۸e947bf0-fe40-4dff-be3d-a8b88112ade6 Web Analytics Web Part Site True ۵fee007f-3729-4a78-86fb-688d8597713c
  The feature is a web part to display popular content, search queries and search results.
۹bf095db-11a4-4568-b92e-e23db80a8777 Create Web Analytics Workflow Timer Job WebApplication True ۵fee007f-3729-4a78-86fb-688d8597713c
  Creates the Web Analytics workflow timer jobs on all web apps being created
۹d46d0d4-af7b-4f2e-8f84-9466ab25766c Web Analytics Feature Stapler Farm True ۵fee007f-3729-4a78-86fb-688d8597713c
  This feature activates the WAMaster feature in all site templates.
c04234f4-13b8-4462-9108-b4f5159beae6 Advanced Web Analytics Site False ۵fee007f-3729-4a78-86fb-688d8597713c
  This feature comprises advanced Web Analytics reports, data-driven workflows, workflow for scheduling reports, the Web Analytics Web Part and customize reports functionality(for Enterprise SKU) at the site collection level.
۰۰bfea71-dbd7-4f72-b8cb-da7ac0440130 Data Connections Feature Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
   
۰۵۸۹۱۴۵۱-f0c4-4d4e-81b1-0dabd840bad4 PerformancePoint Datasource Content Type definition Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PerformancePoint Datasource Content Type definition
۰۶۵c78be-5231-477e-a972-14177cc5b3c7 SharePoint Portal Server Status Indicator List template Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  SharePoint Portal Server Status Indicator List template
۰۸۰۶d127-06e6-447a-980e-2e90b03101b8 SharePoint Server Enterprise Site features Web False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Features such as Visio Services, Access Services, and Excel Services Application, included in the SharePoint Server Enterprise License.
۰b07a7f4-8bb8-4ec0-a31b-115732b9584d PerformancePoint Services Site Features Web False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Features enabling the PerformancePoint Services list and document library templates.
۰ea1c3b6-6ac0-44aa-9f3f-05e8dbe6d70b SharePoint Server Enterprise Web application features WebApplication False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Features such as Visio Services, Access Services, and Excel Services Application, included in the SharePoint Server Enterprise License.
۱a8251a0-47ab-453d-95d4-07d7ca4f8166 Access Services User Templates Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Enables the creation of new sites from uploaded Access template files.
۱cc4b32c-299b-41aa-9770-67715ea05f25 Access Services Farm Feature Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Adds farm-level Access Services Features to the Microsoft SharePoint Foundation framework
۲۵۱۰d73f-7109-4ccc-8a1c-314894deeb3a SharePoint Portal Server Report Library Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  SharePoint Portal Server Report Library
۲۶۶۷۶۱۵۶-۹۱a0-49f7-87aa-37b1d5f0c4d0 DataConnections Library for PerformancePoint Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Contains ODC, UDC and PerformancePoint data connections.
۲۸۱۰۱b19-b896-44f4-9264-db028f307a62 Access Services User Application Log Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Access Services User Application Log
۲۹ea7495-fca1-4dc6-8ac1-500c247a036e Access Services System Objects Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Access Services System Objects
۳۸۹۶۹baa-3590-4635-81a4-2049d982adfa FAST Search Central Admin Help Collection Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Enables FAST Search Central Admin Help Collection
۳۹۹۲d4ab-fa9e-4791-9158-5ee32178e88a Business Intelligence center sample data Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Business Intelligence center sample data feature which adds sample data to the newly created Business Intelligence center site.
۳ce24023-95a1-4778-85b0-8e9b2bcacc80 Web Analytics Central Admin Customize Reports Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  This feature adds the farm-level customize reports functionality for Web Analytics.
۴۲۴۸e21f-a816-4c88-8cab-79d82201da7b BizApps Site Templates Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  SharePoint Portal site templates and web parts
۴۳f41342-1a37-4372-8ca0-b44d881e4434 SharePoint Portal Server Business Appications Content Type Definition Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  SharePoint Portal Server Business Appication content type definitions
۴۸۱۳۳۳e1-a246-4d89-afab-d18c6fe344ce PerformancePoint Content List Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PerformancePoint Content List
۴c42ab64-55af-4c7c-986a-ac216a6e0c0e Excel Services Application Web Part Site Feature Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Adds site-level Excel Services Application web part features to the Microsoft SharePoint Foundation framework
۵a979115-6b71-45a5-9881-cdc872051a69 SPS Biz Apps Field Definition Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  OOB field definitions for Biz Apps
۵d220570-df17-405e-b42d-994237d60ebf PerformancePoint Data Source Library Template Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PerformancePoint Data Source Library Template
۵eac763d-fbf5-4d6f-a76b-eded7dd7b0a5 Search extensions Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Search extensions
۵fe8e789-d1b7-44b3-b634-419c531cfdca Visio Web Access Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  View Visio Web Drawings in the browser
۶e8f2b8d-d765-4e69-84ea-5702574c11d6 FAST Search End User Help Collection Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Enables FAST Search End User Help Collection
۷۴۴b5fd3-3b09-4da6-9bd1-de18315b045d Access Services Solution Gallery Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Enables uploading Access template files to the solution gallery.
۷۵۰b8e49-5213-4816-9fa2-082900c0201a Admin Links for InfoPath Forms Services. Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  InfoPath Forms Services admin links.
۷c939ea0-196e-4759-ad06-8bc2a64ed4e5 Excel Services Application Deactivate Site Programmability Feature Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Deactivates site-level Excel Services Application programmability
۷e0aabee-b92b-4368-8742-21ab16453d00 Visio Process Repository Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Visio Process Repository document library feature
۷e0aabee-b92b-4368-8742-21ab16453d01 Visio Process Repository Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Visio Process Repository document library feature
۷e0aabee-b92b-4368-8742-21ab16453d02 Visio Process Repository Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Visio Process Repository document library feature
۸۴۷۲۲۰۸f-5a01-4683-8119-3cea50bea072 PPS Site Stapling Farm True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PPS Site Stapling
۸۵۸۱a8a7-cf16-4770-ac54-260265ddb0b2 SharePoint Server Enterprise Site Collection features Site False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Features such as InfoPath Forms Services, Visio Services, Access Services, and Excel Services Application, included in the SharePoint Server Enterprise License.
۸۷۵d1044-c0cf-4244-8865-d2a0039c2a49 Chart Web Part Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Helps you to visualize your data on SharePoint sites and portals.
۹fec40ea-a949-407d-be09-6cba26470a0c Visio Web Access Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  View Visio Web Drawings in the browser
a10b6aa4-135d-4598-88d1-8d4ff5691d13 Admin Links for InfoPath Forms Services. Farm True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  InfoPath Forms Services admin links.
a1cb5b7f-e5e9-421b-915f-bf519b0760ef PerformancePoint Services Site Collection Features Site False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Features enabling the PerformancePoint Services site including content types and site definitions for this site collection.
a573867a-37ca-49dc-86b0-7d033a7ed2c8 Premium Site Features Stapling Farm True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Staple Premium features
af6d9aec-7c38-4dda-997f-cc1ddbb87c92 Web Analytics Customize Reports functionality Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  This feature adds site-collection-level customize reports functionality for Web Analytics.
bcf89eb7-bca1-4468-bdb4-ca27f61a2292 Access Services Shell Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Adds Access Services Site Actions Menu Items.
c0c2628d-0f59-4873-9cba-100dad2313cb Web Analytics Enterprise Feature Stapler Farm True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  This feature activates the WACustomeReports feature in all site templates.
c6ac73de-1936-47a4-bdff-19a6fc3ba490 Excel Services Application Web Part Farm Feature Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Adds farm-level Excel Services Application web part features to the Microsoft SharePoint Foundation framework
c88c4ff1-dbf5-4649-ad9f-c6c426ebcbf5 InfoPath Forms Services support Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  InfoPath Forms Services lists and related pages to enable server side rendering of Forms.
cdfa39c6-6413-4508-bccf-bf30368472b3 Data Connection Library Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Adds Data Connection Library feature
d250636f-0a26-4019-8425-a5232d592c09 Add Dashboard Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Installs the "Add Dashboard" Link in Site Actions menu.
d2d98dc8-c7e9-46ec-80a5-b38f039c16be FAST Search Server 2010 for SharePoint Master Job Provisioning Farm False ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Provisions FAST Search Server 2010 for SharePoint Master Job.
d5ff2d2c-8571-4c3c-87bc-779111979811 Access Services Solution Gallery Feature Stapler Farm True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Enables the Access Services Solution Gallery feature in each site collection that is created.
e15ed6d2-4af1-4361-89d3-2acf8cd485de   WebApplication True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
   
ee9dbf20-1758-401e-a169-7db0a6bbccb2 PerformancePoint Monitoring Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PerformancePoint Monitoring
f45834c7-54f6-48db-b7e4-a35fa470fc9b PerformancePoint Content Type Definition Site True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  PerformancePoint Content Type Definition
f979e4dc-1852-4f26-ab92-d1b2a190afc9 Dashboards Library Web True ۷ed6cd55-b479-4eb7-a529-e99a24c10bd3
  Dashboards Library Description
۳cb475e7-4e87-45eb-a1f3-db96ad7cf313 Excel Services Application View Site Feature Site True a992b0f0-7b6b-4315-b687-649dcaeef726
  Adds site-level Excel Services Application viewing features to the Microsoft SharePoint Foundation framework
۵a020a4f-c449-4a65-b07d-f2cc2d8778dd Excel Mobile Viewer Feature Farm True a992b0f0-7b6b-4315-b687-649dcaeef726
  Adds farm-level Excel Mobile Viewer Feature to the Microsoft SharePoint Foundation framework
e4e6a041-bc5b-45cb-beab-885a27079f74 Excel Services Application View Farm Feature Farm False a992b0f0-7b6b-4315-b687-649dcaeef726
  Adds farm-level Excel Services Application viewing features to the Microsoft SharePoint Foundation framework
e995e28b-9ba8-4668-9933-cf5c146d7a9f Excel Mobile Viewer Feature Site True a992b0f0-7b6b-4315-b687-649dcaeef726
  Adds site-level Excel Mobile Viewer Feature to the Microsoft SharePoint Foundation framework
۰۰۱f4bd7-746d-403b-aa09-a6cc43de7942 Publishing Features Stapling Farm True  
  Staple Publishing features
۰۰bfea71-1c5e-4a24-b310-ba51c3eb7a57 Basic Web Parts Site True  
  Makes the following Web Parts available in the site collection Web Part catalog: Page Viewer, Content Editor, Image, Form, XML and Site Users list.
۰۰bfea71-1e1d-4562-b56a-f05371bb0115 XML Form Libraries Web True  
  Provides support for XML form libraries for a site.
۰۰bfea71-2062-426c-90bf-714c59600103 Links Lists Web True  
  Provides support for links lists for a site.
۰۰bfea71-2d77-4a75-9fca-76516689e21a WorkflowProcessList Feature Web True  
  This feature provides the ability to create a list to support running custom form actions.
۰۰bfea71-3a1d-41d3-a0ee-651d11570120 Grid Lists Web True  
  Provides support for editing custom lists in a grid for a site.
۰۰bfea71-4ea5-48d4-a4ad-305cf7030140 Workflow History Lists Web True  
  Provides support for workflow history lists for a site.
۰۰bfea71-4ea5-48d4-a4ad-7ea5c011abe5 Team Collaboration Lists Web False  
  Provides team collaboration capabilities for a site by making standard lists, such as document libraries and issues, available.
۰۰bfea71-513d-4ca0-96c2-6a47775c0119 Gantt Chart Tasks Lists Web True  
  Provides support for Gantt-chart tasks lists for a site.
۰۰bfea71-52d4-45b3-b544-b1c71b620109 Picture Libraries Web True  
  Provides support for picture libraries for a site.
۰۰bfea71-5932-4f9c-ad71-1557e5751100 Issues Lists Web True  
  Provides support for issues lists for a site.
۰۰bfea71-6a49-43fa-b535-d15c05500108 Discussion Lists Web True  
  Provides support for discussion boards for a site.
۰۰bfea71-7e6d-4186-9ba8-c047ac750105 Contacts Lists Web True  
  Provides support for contacts lists for a site.
۰۰bfea71-9549-43f8-b978-e47e54a10600 External Lists Web True  
  Provides support for external lists for a site.
۰۰bfea71-a83e-497e-9ba0-7a5c597d0107 Tasks Lists Web True  
  Provides support for tasks lists for a site.
۰۰bfea71-c796-4402-9f2f-0eb9a6e71b18 Wiki Page Library Web True  
  An interconnected set of easily editable web pages, which can contain text, images and web parts.
۰۰bfea71-d1ce-42de-9c63-a44004ce0104 Announcements Lists Web True  
  Provides support for announcements lists for a site.
۰۰bfea71-d8fe-4fec-8dad-01c19a6e4053 Wiki Page Home Page Web False  
  This site feature will create a wiki page and set it as your site home page.
۰۰bfea71-de22-43b2-a848-c05709900100 Custom Lists Web True  
  Provides support for custom lists for a site.
۰۰bfea71-e717-4e80-aa17-d0c71b360101 Document Libraries Web True  
  Provides support for document libraries for a site.
۰۰bfea71-eb8a-40b1-80c7-506be7590102 Surveys Lists Web True  
  Provides support for surveys lists for a site.
۰۰bfea71-ec85-4903-972d-ebe475780106 Events Lists Web True  
  Provides support for events lists for a site.
۰۰bfea71-f381-423d-b9d1-da7a54c50110 Data Source Libraries Web True  
  Provides support for data source libraries for a site.
۰۰bfea71-f600-43f6-a895-40c0de7b0117 No-code Workflow Libraries Web True  
  Provides support for no-code workflow libraries for a site.
۰۱۲۵۱۴۰f-7123-4657-b70a-db9aa1f209e5 Feature Pushdown Links Farm True  
  Link to display the feature pushdown page
۰۲۴۶۴c6a-9d07-4f30-ba04-e9035cf54392 Feature_Title; Site True  
  Feature_Description;
۰۳۴۹۴۷cc-c424-47cd-a8d1-6014f0e36925 My Site Layouts Feature Web True  
  My Site feature that uploads all the layouts to the master page gallery
۰۳b0a3dc-93dd-4c68-943e-7ec56e65ed4d SearchEndUserHelp_Feature_Title; Site True  
  SearchEndUserHelp_Feature_Description;
۰۶۳c26fa-3ccc-4180-8a84-b6f98e991df3 Library and Folder Based Retention Site False  
  Allows list administrators to override content type retention schedules and set schedules on libraries and folders.
۰۶۸bc832-4951-11dc-8314-0800200c9a66 Enhanced Theming Site True  
  Enable enhanced .thmx theming.
۰۶۸f8656-bea6-4d60-a5fa-7f077f8f5c20 Shared Services Administration Links Web True  
  Links to the Shared Services administration pages
۰۷۱de60d-4b02-4076-b001-b456e93146fe Help Site True  
  Creates the Help library that can be used to store product Help.
۰۸۳۸۶d3d-7cc0-486b-a730-3b4cfe1b5509 Manage Resources Web True  
  This feature provides support for Manage Resources list types.
۰۹fe98f3-3324-4747-97e5-916a28a0c6c0 Health Reports Pushdown Feature Farm True  
  This feature activates the Health ReportsLibrary.
۰a0b2e8f-e48e-4367-923b-33bb86c1b398 Tenant Business Data Connectivity Administration Web True  
  Links to subpages and Ribbon for Tenant Business Data Connectivity Administration
۰af5989a-3aea-4519-8ab0-85d91abe39ff Feature_Title; Site False  
  Feature_Description;
۰be49fe9-9bc9-409d-abf9-702753bd878d SldlibDisplayName Web True  
  SldlibDescription
۰c8a9a47-22a9-4798-82f1-00e62a96006e Document Routing Resources Site True  
  Provision resources required for routing documents in sites within this site collection.
۰f121a23-c6bc-400f-87e4-e6bbddf6916d Standard User Interface Items Farm True  
  Provides several standard user interface components and links.
۰faf7d1b-95b1-4053-b4e2-19fd5c9bbc88 My Site Cleanup Feature Farm True  
  Installs and uninstalls Farm-level job for My Site Cleanup.
۱۰bdac29-a21a-47d9-9dff-90c7cae1301e Shared Services Navigation Web True  
  Shared Services Navigation
۱۴۱۷۳c38-5e2d-4887-8134-60f9df889bad Document to Page Converters WebApplication True  
  Contains the converters used to convert documents to publishing pages.
۱۴aafd3a-fcb9-4bb7-9ad7-d8e36b663bbd SharePoint Portal Server Local Site Directory Capture Control Site True  
  SharePoint Portal Server Local Site Directory Capture Control
۱۵۸۴۵۷۶۲-۴ec4-4606-8993-1c0512a98680 InfoPath Forms Services Tenant Administration Web True  
  Enables tenant administration of InfoPath Forms Services
۱۹f5f68e-1b92-4a02-b04d-61810ead0409 Publishing Workflow – SharePoint 2010 (en-US) Site True  
  This feature provides Publishing Approval workflow for a language (en-US)
۱c6a572c-1b58-49ab-b5db-75caf50692e6 Microsoft IME Dictionary List Web True  
  Create Microsoft IME dictionary list when you want to use data in the list as Microsoft IME dictionary. You can convert "Reading" field items to "Display" using Microsoft IME and view the content in "Comment" in the IME comment window. The data can be linked to a specific URL.
۱dbf6063-d809-45ea-9203-d3ba4a64f86d Search And Process WebApplication True  
  Provisions the Search and Process timer jobs.
۱ec2c859-e9cb-4d79-9b2b-ea8df09ede22 DM Content Type Setting Links Farm True  
  DLC Document Management content type setting links.
۲۰۴۷۷d83-8bdb-414e-964b-080637f7d99b Publishing Timer Jobs WebApplication True  
  Create Publishing timer jobs in the web application to support scheduling and variations.
۲۲a9ef51-737b-4ff2-9346-694633fe4416 Publishing Web True  
  Enable Publishing in a web.
۲۳۹۶۵۰e3-ee0b-44a0-a22a-48292402b8d8 Phone Call Memo List Web True  
  This feature provides support for Phone Call Memo list types.
۲۹d85c25-170c-4df9-a641-12db0b9d4130 MultiLangDisplayName Web True  
  MultiLangDescription
۲ac1da39-c101-475c-8601-122bc36e3d67 Microsoft SharePoint Foundation Search feature WebApplication True  
  Microsoft SharePoint Foundation Search feature
۲ed1c45e-a73b-4779-ae81-1524e4de467a Web Part Adder default groups Site True  
  Adds additional default groups the QuickAddGroups column in webpart gallery
۲fa4db13-4109-4a1d-b47c-c7991d4cc934 UpgradeOnlyFile_Feature_Title; Web True  
  Portal feature that uploads upgrade only files.
۲fbbe552-72ac-11dc-8314-0800200c9a66 V2V Publishing Layouts Upgrade Site True  
  Add new masterpages and CSS styles
۳۰۶۹۳۶fd-9806-4478-80d1-7e397bfa6474 SharePoint Portal Server Redirect Page Content Type Binding Feature Web True  
  SharePoint Portal Server Redirect Page Content Type Binding Feature
۳۱۹d8f70-eb3a-4b44-9c79-2087a87799d6 Global Web Parts Farm False  
  Installs additional web parts common to all types of sites.
۳۲ff5455-8967-469a-b486-f8eaf0d902f9 Tenant User Profile Application Web True  
  Links to subpages for Tenant User Profile Application Management
۳۴۳۳۹dc9-dec4-4256-b44a-b30ff2991a64 Content type syndication WebApplication True  
  Content type syndication.
۳۵f680d4-b0de-4818-8373-ee0fca092526 Secure Store Service Admin Web True  
  Secure Store Service Admin Ribbon
۳۹dd29fb-b6f5-4697-b526-4d38de4893e5 Meetings Workspaces Web Parts Web True  
  Extends the Web Part adder to display Meetings Workspaces list templates.
۳a4ce811-6fe0-4e97-a6ae-675470282cf2 Document Sets metadata synchronization WebApplication False  
  Provides the infrastructure to synchronize metadata for Document Sets.
۳bae86a2-776d-499d-9db8-fa4cdc7884f8 Document Sets Site False  
  Provides the content types required for creating and using document sets. Create a document set when you want to manage multiple documents as a single work product.
۳bc0c1e1-b7d5-4e82-afd7-9f7e59b60409 Routing Workflows – SharePoint 2010 (en-US) Site True  
  This feature provides Routing Workflows for a language (en-US)
۳c577815-7658-4d4f-a347-cfbb370700a7 InfoPath Forms Services Web Service Proxy Administration Web True  
  Enables tenant administration of InfoPath Forms Services Web Service Proxy settings
۳d25bd73-7cd4-4425-b8fb-8899977f73de GroupBoardWebParts Web True  
   
۳d4ea296-0b35-4a08-b2bf-f0a8cabd1d7f Tenant User Profile Application Stapling Farm True  
  Staple Tenant User Profile Application Feature to TenantAdmin Template
۳f59333f-4ce1-406d-8a97-9ecb0ff0337f Document Center Enhancements Web True  
  Provides tree view navigation for a site.
۴۱۵۷۸۰bf-f710-4e2c-b7b0-b463c7992ef0 Taxonomy feature stapler Farm True  
  Staples the Field Added feature to all sites created
۴۷۵۰c984-7721-4feb-be61-c660c6190d43 SharePoint Server Enterprise Search WebApplication False  
  Uses the Search Server Service for search over broad enterprise content. In addition to list and site scopes, provides search over people profiles, business data, remote and custom content sources. Uses multiple tabs to display results in the Search Center.
۴۸ac883d-e32e-4fd6-8499-3408add91b53 Create the taxonomy timer jobs WebApplication True  
  Creates the taxonomy timer jobs on all web apps being created
۴۹۵۷۱cd1-b6a1-43a3-bf75-955acc79c8d8 My Site Host Site True  
  Installs features related to hosting My Sites.
۴bcccd62-dcaf-46dc-a7d4-e38277ef33f4 Asset Library Site True  
  Enable Asset Library Creation for site collection.
۴f56f9fa-51a0-420c-b707-63ecbb494db1 SharePoint Server Standard Web application features WebApplication False  
  Features such as user profiles and search, included in the SharePoint Server Standard License.
۵۴۱f5f57-c847-4e16-b59a-b31e90e6f9ea Portal Navigation Properties Web True  
  Set per-site navigation properties.
۵۵۳۱۲۸۵۴-۸۵۵b-4088-b09d-c5efe0fbf9d2 Administrative Reporting Core Pushdown Feature Farm True  
  This feature activates the Administrative Reporting Infrastructure feature in all site templates.
۵۷ff23fc-ec05-4dd8-b7ed-d93faa7c795d Custom Site Collection Help Site False  
  Creates a Help library that can be used to store custom help for this site collection.
۵۸۱۶۰a6b-4396-4d6e-867c-65381fb5fbc9 Resources List Web True  
  This feature provides support for Resources list types.
۵bccb9a4-b903-4fd1-8620-b795fa33c9ba Record Resources Site True  
  Provision resources required for creating records or holds in sites within this site collection.
۵ede0a86-c772-4f1d-a120-72e734b3400c Shared Picture Library for Organizations logos Web True  
  Use this Picture Library to store logos for Organizations.
۵f2e3537-91b5-4341-86ff-90c6a2f99aae Report Server Central Administration Feature Site False  
  Enables features for managing integration with a SQL Server Report Server.
۵f3b0127-2f1d-4cfd-8dd2-85ad1fb00bfc Portal Layouts Feature Site True  
  Portal feature that uploads all the layouts to the master page gallery.
۶۱۲d671e-f53d-4701-96da-c3a4ee00fdc5 Spell Checking Farm False  
  Enable the Spell Checking in list-item edit forms.
۶۳۶۱e2a8-3bc4-4ca4-abbb-3dfbb727acd7 Secure Store Service Stapling Feature Farm True  
  Stapling Secure Store Service Tenant Administration to Tenant Administration template.
۶۳۶۲۸۷a7-7f62-4a6e-9fcc-081f4672cbf8 Schedule and Reservations List Web True  
  This feature provides support for Schedule and Reservations list types.
۶۵d96c6b-649a-4169-bf1d-b96505c60375 Slide Library Activation Farm True  
   
۶۸۳df0c0-20b7-4852-87a3-378945158fab BDC Profile Pages Feature Web True  
  Enables UI for creating or upgrading BDC profile pages.
۶۹۲۸b0e5-5707-46a1-ae16-d6e52522d52b My Site Layouts Feature Site True  
  My Site feature that uploads all the layouts to the master page gallery.
۶۹۵b6570-a48b-4a8e-8ea5-26ea7fc1d162 Standard Content Type Definitions Site True  
  Provides standard content type definitions for a site collection.
۶۹cc9662-d373-47fc-9449-f18d11ff732c My Site Farm True  
  Installs features related to My Site and User Profiles.
۶adff05c-d581-4c05-a6b9-920f15ec6fd9 My Site Navigation Web True  
  Installs navigation providers for My Site.
۶bcbccc3-ff47-47d3-9468-572bf2ab9657 Report Server Integration Stapling Feature Farm True  
  Enables Microsoft SQL Server Reporting Services for all new sites.
۶c09612b-46af-4b2f-8dfc-59185c962a29 Feature_Title; Site True  
  Feature_Description;
۶d127338-5e7d-4391-8f62-a11e43b1d404 Records Management Farm True  
  Adds records management and information management policy capabilities to Microsoft SharePoint Foundation.
۶e53dd27-98f2-4ae5-85a0-e9a8ef4aa6df Document Libraries Web True  
  Provides support for document libraries for a site.
۶e8a2add-ed09-4592-978e-8fa71e6f117c Group Work Provisioning Web True  
  This feature provisions Group Work’s web.
۷۰۹۴bd89-2cfe-490a-8c7e-fbace37b4a34 Reporting Site False  
  Creates reports about information in Microsoft SharePoint Foundation.
۷۱۳a65a1-2bc7-4e62-9446-1d0b56a8bf7f Portal DiscoPage Feature Farm True  
  Portal feature that sets the DiscoPage property of the default web service to spsdisco.aspx.
۷۲۰۱d6a4-a5d3-49a1-8c19-19c4bac6e668 Metadata Navigation and Filtering Web False  
  Provides each list in the site with a settings pages for configuring that list to use metadata tree view hierarchies and filter controls to improve navigation and filtering of the contained items.
۷۳ef14b1-13a9-416b-a9b5-ececa2b0604c Register taxonomy site wide field added event receiver Site True  
  Registers the field added event on all SPSites being created
۷۵۶d8a58-4e24-4288-b981-65dc93f9c4e5 Social Tags and Note Board Ribbon Controls Farm False  
  Adds entry points for social tagging and note board commenting to the ribbon user interface.
۷۶d688ad-c16e-4cec-9b71-7b7f0d79b9cd Enterprise Wiki Web True  
  Create a large-scale wiki site.
۷۸۶eaa5b-85d7-4ea0-8998-0b62c8befd94 Web Analytics Central Admin Reports Site True  
  This feature adds the farm-level links to the Web Analytics Reports
۷ac8cc56-d28e-41f5-ad04-d95109eb987a Site collection level Search Center Url Feature Site True  
  adds the url of search center in the property bag of root web.
۷acfcb9d-8e8f-4979-af7e-8aed7e95245e Search Center URL Web True  
  Search Center URL Feature.
۷ad5272a-2694-4349-953e-ea5ef290e97c Content Organizer Web False  
  Create metadata based rules that move content submitted to this site to the correct library or folder.
۷c637b23-06c4-472d-9a9a-7c175762c5c4 Restrict Limited Access Permissions Site True  
  Prevents members of the Limited Access role from viewing forms pages and accessing APIs remotely.
۷d12c4c3-2321-42e8-8fb6-5295a849ed08 Taxonomy Tenant Administration Web True  
  Enables taxonomy tenant administration.
۸۱ebc0d6-8fb2-4e3f-b2f8-062640037398 Enhanced Html Editing Farm True  
  Enhanced Html Editing for the Content Editor Web Part
۸۲e2ea42-39e2-4b27-8631-ed54c1cfc491 MultiLangStaplingFeatureName Farm True  
  MultiLangstaplingFeatureDescription
۸۶۳da2ac-3873-4930-8498-752886210911 My Site Blogs Site True  
  Installs My Site Blog features.
۸۹e0306d-453b-4ec5-8d68-42067cdbf98e Portal Navigation Site True  
  Enable portal navigation bars.
۸a4b8de2-6fd8-41e9-923c-c7c3c00f8295 Open Documents in Client Applications by Default Site False  
  Configures links to documents so they open in client applications instead of Web applications, by default.
۸a663fe0-9d9c-45c7-8297-66365ad50427 SharePoint Portal Server Master Site Directory Capture Control Farm True  
  SharePoint Portal Server Master Site Directory Capture Control.
۸c6a6980-c3d9-440e-944c-77f93bc65a7e WikiWelcome Web True  
  This feature allows you to turn the front page of your Wiki Site into a Wiki Page.
۸f15b342-80b1-4508-8641-0751e2b55ca6 Local Site Directory MetaData Capture Feature Web True  
  Feature that sets location to local site directory for site metadata capture
۸fb893d6-93ee-4763-a046-54f9e640368d Taxonomy Tenant Administration Stapler Farm True  
  Activates taxonomy related features in the tenant administration site.
۹۰c6c1e5-3719-4c52-9f36-34a97df596f7 BDC Profile Pages Tenant Stapling Feature Farm True  
  Staples Profile Pages feature to sites that use the tenant admin template.
۹۱۵c240e-a6cc-49b8-8b2c-0bff8b553ed3 Ratings Site True  
  Use this feature to enable users to rate content.
۹۳۷f97e9-d7b4-473d-af17-b03951b2c66b Sku Upgrade Links Farm True  
  Link to display the portal to office server sku upgrade page
۹۴c94ca6-b32f-4da9-a9e3-1f3d343d7ecb SharePoint Server Publishing Web False  
  Create a Web page library as well as supporting libraries to create and publish pages based on page layouts.
۹۷a2485f-ef4b-401f-9167-fa4fe177c6f6 Base Site Features Stapling Farm True  
  Staple Base features
۹۸۳۱۱۵۸۱-۲۹c5-40e8-9347-bd5732f0cb3e Tenant Administration Links Web True  
  Links to Tenant Administration subpages which reside on the main Tenant Administration page.
۹۹f380b4-e1aa-4db0-92a4-32b15e35b317 Tenant Administration Content Deployment Configuration Web True  
  Allows Tenant Administrators to configure Content Deployment for their sites.
۹۹fe402e-89a0-45aa-9163-85342e865dc8 SharePoint Server Standard Site features Web False  
  Features such as user profiles and search, included in the SharePoint Server Standard License.
۹a447926-5937-44cb-857a-d3829301c73b Content Type Syndication Hub Site False  
  Provisions a site to be Enterprise Metadata hub site.
۹ad4c2d4-443b-4a94-8534-49a23f20ba3c Holidays List Web True  
  This feature provides support for Holidays list types.
۹b0293a7-8942-46b0-8b78-49d29a9edd53 Organizations Claim Hierarchy Provider Farm True  
  Installs Claim Hierarchy Provider based on Organizations.
۹c03e124-eef7-4dc6-b5eb-86ccd207cb87 Group Work Lists Web False  
  Provides Calendars with added functionality for team and resource scheduling.
۹c2ef9dc-f733-432e-be1c-2e79957ea27b GbwFeatureWhereaboutsTitle; Web True  
  GbwFeatureWhereaboutsDescription;
۹e56487c-795a-4077-9425-54a1ecb84282 Hold and eDiscovery Web False  
  This feature is used to track external actions like litigations, investigations, or audits that require you to suspend the disposition of documents.
a0e5a010-1329-49d4-9e09-f280cdbed37d InfoPath Forms Services support Web True  
  InfoPath Forms Services lists and related pages to enable server side rendering of Forms.
a140a1ac-e757-465d-94d4-2ca25ab2c662 Office.com Entry Points from SharePoint Farm False  
  This feature enables entry points from the SharePoint user interface that allow users to browse SharePoint solutions from Office.com
a311bf68-c990-4da3-89b3-88989a3d7721 Sites List creation feature Web True  
  Feature that creates sites list and registers event recievers
a392da98-270b-4e85-9769-04c0fde267aa Publishing Prerequisites Site True  
  Enable Publishing prerequisites for site collection.
a42f749f-8633-48b7-9b22-403b40190409 Collect Signatures Workflow – SharePoint 2010 (en-US) Site True  
  This feature provides Collect Signatures workflow for a language (en-US)
a44d2aa3-affc-4d58-8db4-f4a3af053188 Feature_Title; Site False  
  Feature_Description;
a4d4ee2c-a6cb-4191-ab0a-21bb5bde92fb Access Services Restricted List Definition Web True  
  Access Services Restricted List Definition
a568770a-50ba-4052-ab48-37d8029b3f47 Circulation List Web True  
  This feature provides support for Circulation list types.
a942a218-fa43-4d11-9d85-c01e3e3a37cb Enterprise Wiki Layouts Site True  
  Create a large-scale wiki with categories and page layouts.
aebc918d-b20f-4a11-a1db-9ed84d79c87e Publishing Resources Site True  
  Enable Publishing for site collection.
aeef8777-70c0-429f-8a13-f12db47a6d47 Bulk workflow process button Farm True  
  Adds the process all tasks button to complete workflows in bulk
af847aa9-beb6-41d4-8306-78e41af9ce25 Profile Synchronization Feature Farm True  
  Installs job for user profile and membership synchronization with team sites.
b21b090c-c796-4b0f-ac0f-7ef1659c20ae SharePoint Server Standard Site Collection features Site False  
  Features such as user profiles and search, included in the SharePoint Server Standard License.
b50e3104-6812-424f-a011-cc90e6327318 Document ID Service Site False  
  Assigns IDs to documents in the Site Collection, which can be used to retrieve items independent of their current location.
b5934f65-a844-4e67-82e5-92f66aafe912 Feature_Title; Site True  
  Feature_Description;
b5d169c9-12db-4084-b68d-eef9273bd898 Tenant Business Data Connectivity Administration Stapling Farm True  
  Staple Tenant Business Data Connectivity Administration Feature to TenantAdmin Template
b738400a-f08a-443d-96fa-a852d0356bba tenantadminbdcFeatureTitle; Web True  
  tenantadminbdcFeatureDesc;
b8f36433-367d-49f3-ae11-f7d76b51d251 Administrative Reporting Infrastructure Site True  
  Library for administrative reporting.
bc29e863-ae07-4674-bd83-2c6d0aa5623f SharePoint Server Site Search WebApplication False  
  Uses the Search Server Service for site and list scoped searches.
c43a587e-195b-4d29-aba8-ebb22b48eb1a User Profile Administration Links Farm True  
  Installs links related to administering the User Profile service.
c4773de6-ba70-4583-b751-2a7b1dc67e3a Feature_Title; Site True  
  Feature_Description;
c59dbaa9-fa01-495d-aaa3-3c02cc2ee8ff Manage Profile Service Application Farm True  
  Manage Profile Service Application.
c5d947d6-b0a2-4e07-9929-8e54f5a9fff9 Report Center Sample Data Web True  
  Creates a sample dashboard in the ReportsLibrary of the parent Report Center
c6561405-ea03-40a9-a57f-f25472942a22 Feature_Title; Site True  
  Translation_Description;
c65861fa-b025-4634-ab26-22a23e49808f Microsoft Search Administration Web Parts Web True  
  This feature uploads all web parts required for Search Administration Dashboards.
c769801e-2387-47ef-a810-2d292d4cb05d ItemSyncEventHandlerName; Web False  
  ItemSyncEventHandlerDesc;
c845ed8d-9ce5-448c-bd3e-ea71350ce45b Feature_Title; Site False  
  Feature_Description;
c85e5759-f323-4efb-b548-443d2216efb5 Feature_Title; Site False  
  Expiration_Description;
c922c106-7d0a-4377-a668-7f13d52cb80f Search Central Admin Links Farm True  
  Search Central admin Links.
c9c9515d-e4e2-4001-9050-74f980f93160 Microsoft Office Server workflows Site True  
  This feature provides support for Microsoft Office Server workflows.
ca2543e6-29a1-40c1-bba9-bd8510a4c17b Content Deployment Web True  
  OOB Content Deployment Feature.
ca7bd552-10b1-4563-85b9-5ed1d39c962a Standard Column Definitions Site True  
  Provides standard column definitions for a site collection.
d250636f-0a26-4019-8425-a5232d592c01 Offline Synchronization for External Lists Web False  
  Enables offline synchronization for external lists with Outlook and SharePoint Workspace.
d3f51be2-38a8-4e44-ba84-940d35be1566 Page Layouts and Master Pages Pack Site True  
  Publishing Layouts
d44a1358-e800-47e8-8180-adf2d0f77543 E-mail Integration with Content Organizer Web False  
  Enable a site’s content organizer to accept and organize email messages. This feature should be used ony in a highly managed store, like a Records Center.
d5191a77-fa2d-4801-9baf-9f4205c9e9d2 Time Card List Web True  
  This feature provides support for Time Card list types.
d7670c9c-1c29-4f44-8691-584001968a74 What’s New List Web True  
  This feature provides support for What’s New list types.
d992aeca-3802-483a-ab40-6c9376300b61 Bulk Workflow Timer Job WebApplication True  
  The timer job that processes workflow tasks in bulk
da2e115b-07e4-49d9-bb2c-35e93bb9fca9 In Place Records Management Site False  
  Enable the definition and declaration of records in place.
dd903064-c9d8-4718-b4e7-8ab9bd039fff Content type publishing Web True  
  Content type publishing.
e09cefae-2ada-4a1d-aee6-8a8398215905 SearchServerWizard_Feature_Title; Site True  
  SearchServerWizard_Feature_Desc;
e0a45587-1069-46bd-bf05-8c8db8620b08 Records Center Configuration Web True  
  Configures a site as a Records Center.
e792e296-5d7f-47c7-9dfa-52eae2104c3b HealthReportsFeatureTitle; Site True  
  HealthReportsFeatureDesc;
e8389ec7-70fd-4179-a1c4-6fcb4342d7a0 Report Server Integration Feature Site False  
  Enables rich reporting using Microsoft SQL Server Reporting Services.
e8734bb6-be8e-48a1-b036-5a40ff0b8a81 Related Links scope settings page Web True  
  Related Links scope settings page
e978b1a6-8de7-49d0-8600-09a250354e14 Site Settings Link to Local Site Directory Settings page. Site True  
  Site Settings Link to Local Site Directory Settings page.
eaf6a128-0482-4f71-9a2f-b1c650680e77 Search Server Web Parts Site False  
  This feature uploads all web parts required for Search Center.
ed5e77f7-c7b1-4961-a659-0de93080fa36 Personalization Site Web True  
  Personalization Site Description
edf48246-e4ee-4638-9eed-ef3d0aee7597 Search Admin Portal Links and Navbar Farm True  
  Out-of-Box Search Portal admin Links.
ee21b29b-b0d0-42c6-baff-c97fd91786e6 Office Workflows Farm True  
  Workflows activated automatically upon site collection creation
f0deabbb-b0f6-46ba-8e16-ff3b44461aeb Shared Service Provider User Migrator Farm True  
  Installs features related to migrating user data when a user’s account information changes.
f324259d-393d-4305-aa48-36e8d9a7a0d6 Shared Services Infrastructure Farm True  
  Shared Services Infrastructure
f41cc668-37e5-4743-b4a8-74d1db3fd8a4 Mobility Shortcut URL Web True  
  Provides a shortcut URL (/m) to a mobile device-accessible version of the list.
f63b7696-9afc-4e51-9dfd-3111015e9a60 V2V Published Links Upgrade Site True  
  Add Published Links fields and content type
f661430e-c155-438e-a7c6-c68648f1b119 My Site Personal Site Configuration Site True  
  Configures a user’s personal site.
f6924d36-2fa8-4f0b-b16d-06b7250180fa SharePoint Server Publishing Infrastructure Site False  
  Provides centralized libraries, content types, master pages and page layouts and enables page scheduling and other publishing functionality for a site collection.
f9cb1a2a-d285-465a-a160-7e3e95af1fdd Offline Synchronization for External Lists Farm False  
  Enables offline synchronization for external lists with Outlook and SharePoint Workspace.
fc33ba3b-7919-4d7e-b791-c6aeccf8f851 List Content Targeting Farm True  
  Installs a button on the List Settings page to enable content targeting using audiences.
fde5d850-671e-4143-950a-87b473922dc7 Feature_Title; Site False  
  IssueTracking_Description;
fead7313-4b9e-4632-80a2-98a2a2d83297 Standard Site Settings Links Farm True  
  Provides standard Site Settings links for a site.
fead7313-4b9e-4632-80a2-ff00a2d83297 Standard Content Type Settings Links Farm True  
  Provides standard links for the Content Type Settings page.
fead7313-ae6d-45dd-8260-13b563cb4c71 Central Administration Links Web True  
  Links for the Operations and Application Management pages in the Central Administration site.
ff48f7e6-2fa1-428d-9a15-ab154762043d "Connect to Office" Ribbon Controls Farm False  
  Adds entry points in the ribbon user interface for creating library shortcuts in the user’s SharePoint Sites list if they have a recent version of Office installed. Office will periodically cache templates available in those libraries on the user’s local machine.

 

موفق باشید.

2 نظر

پاسخ دهید