دستور پاورشل برای مشاهده حجم تمام سایت کالکشن های فارم

دوستان سلام

در یکی از پروژه ها نیاز به جمع آوری حجم و اطلاعات سایت کالشکن های موجود در یک فارم داشتم. لذا طی بررسی ای که انجام دادم به کامند زیر رسیدم که با اجرای اون از طریق پاورشل در شرپوینت، میتوانید لیست همه سایت کالکشن های موجود در فارم رو به همراه حجم آنها براساس گیگابایت در یک خروجی اکسل CSV داشته باشید. همچنین میتونید با تغییراتی خروجی حجم سایت ها را براساس مگابایت دریافت کنید :

Add-PSSnapin microsoft.sharepoint.powershell

$SizeLog = "D:\temp\SPSiteSize.csv"

$CurrentDate = Get-Date -format d

$WebApps = Get-SPWebApplication

foreach($WebApp in $WebApps)

{

$Sites = Get-SPSite -WebApplication $WebApp -Limit All

foreach($Site in $Sites)

{

$SizeInKB = $Site.Usage.Storage

$SizeInGB = $SizeInKB/1024/1024/1024

$SizeInGB = [math]::Round($SizeInGB,2)

$CSVOutput = $Site.RootWeb.Title + "*" + $Site.URL + "*" + $Site.ContentDatabase.Name + "*" + $SizeInGB + "*" + $CurrentDate

$CSVOutput | Out-File $SizeLog -Append

}

}

$Site.Dispose()

پاسخ دهید