Permission ها را دست کم نگیرید!

 انتقال بلاگ: جدیدترین نوشته هایم را از این پس در این آدرس دنبال کنید: http://www.spdor.com/blog

آشنایی با ساختار دسترسی ها در شیرپوینت، یک نیاز اساسی برای افرادی است که مدیریت سایتهای شیرپوینتی را برعهده دارند. نادیده گرفتن موضوع دسترسی های درست در سازمان، باعث دسترسی بیش از اندازه به برخی از کاربران و یا نادیده گرفتن نیازهای برخی دیگر از کاربران می شود.

و اما ساختار دسترسی ها:

دسترسی ها در شیرپوینت با تعریف سطوح دسترسی (permission Levels) شروع می شود ، به صورت پیش فرض در شیرپوینت چندین سطح دسترسی مثل Contribute,full control,Read تعریف شده است اما می توان براساس نیاز سازمانی سطوح جدیدی را تعریف کرد.

در مرحله بعد، این سطوح دسترسی در تعریف گروهها و یا کاربران جدید مورد استفاده قرار می گیرد،مثلا به گروه Members دسترسی در سطح Contribute داده می شود.

Permissions

بعد از تعریف گروهها ، استفاده از گروههای ساخته شده در سطح سایت مطرح است، به صورت پیش فرض تمام کتابخانه ها و لیستها از گروههایی موجود در Site permission ارث بری می کنند مگر اینکه با استفاده از گزینه Break inheritance ارث بری را متوقف کنیم.

احتمالا همه شما از دسترسی ها استفاده کردید، اما به این ارتباطات دقت داشتید؟

….

در پست بعدی نکات بیشتری را در مورد دسترسی ها خواهم گفت.

 

موفق و پیروز باشید

مژگان بهروان

پاسخ دهید