اطلاعات کامل در مورد شماره نسخه های شیرپوینت ۲۰۱۳

دوستان سلام

همانطور که مطلع هستید شرپوینت با توجه به آپدیت ها و سرویس پک هایی که بر روی آن نصب می شود، شماره نسخه جدیدی خواهد گرفت. این شماره نسخه ها پس از نصب آپدیت ها در فارم شرپوینت تغییر خواهند کرد و اطلاع از آن برای یک ادمین یا سرپرست شرپوینت امری مهم و ضروری است.

جهت یافتن شماره نسخه یا Build Version شرپوینت که در سازمان شما نصب شده است می توانید از دو روش زیر استفاده کنید :

۱- از طریق مراجعه به صفحه زیر :

Central Administration > System Settings > Manage servers in your farm

۲- استفاده از دستور پاورشل زیر :

(get-spfarm).buildversion

پس از مشخص شدن شماره نسخه شرپوینت، میتوانید از جدول زیر اطلاعات لازم را دریافت کنید. همچنین اگر نیاز به ارتقای شرپوینت ۲۰۱۳ یا پراجکت سرور ۲۰۱۳ به آپدیت های جدیدتر دارید، در لیست زیر تمام و آخرین آپدیت های ارائه شده جهت دانلود قرار گرفته که میتوانید از طریق لینک دانلود آنها را دانلود و نصب نمایید :

 

SharePoint 2013 & Project Server 2013 (این لیست با ارائه آپدیت های جدید به روزرسانی میشود)

Build Number

Build Name

Component

Information Link

Download Link

Notes

۱۵٫۰٫۴۱۲۸٫۱۰۱۴ Beta SharePoint Foundation 2013 Download
۱۵٫۰٫۴۱۲۸٫۱۰۱۴ Beta SharePoint Server 2013 Download
۱۵٫۰٫۴۱۲۸٫۱۰۱۴ Beta Project Server 2013 Download
​۱۵٫۰٫۴۴۲۰٫۱۰۱۷ ​RTM ​​SharePoint Foundation 2013 Download
​​۱۵٫۰٫۴۴۲۰٫۱۰۱۷ ​RTM ​SharePoint Server 2013 Download
​​۱۵٫۰٫۴۴۲۰٫۱۰۱۷ ​RTM ​Project Server 2013 Download
​۱۵٫۰٫۴۴۳۳٫۱۵۰۶ ​December 2012 Hotfix ​SharePoint Server 2013 KB2752058 Download
​۱۵٫۰٫۴۴۳۳٫۱۵۰۶ ​December 2012 Hotfix ​SharePoint Server 2013 (coreserver) KB2752001 Download
​۱۵٫۰٫۴۴۸۱٫۱۰۰۵ ​March 2013 Public Update ​SharePoint Foundation 2013 KB2768000 Download
​​۱۵٫۰٫۴۴۸۱٫۱۰۰۵ ​​March 2013 Public Update ​SharePoint Server 2013 KB2767999 Download
​​۱۵٫۰٫۴۴۸۱٫۱۰۰۵ ​​March 2013 Public Update ​Project Server 2013 KB2768001 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۰۵٫۱۰۰۲ ​April 2013 CU ​​SharePoint Foundation 2013 KB2751999 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۰۵٫۱۰۰۵ ​​April 2013 CU ​SharePoint Server 2013 KB2726992 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۰۵٫۱۰۰۵ ​April 2013 CU ​Project Server 2013 KB775426 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۱۷٫۱۰۰۳ ​June 2013 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2817346 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۱۷٫۱۰۰۵ ​June 2013 CU ​​SharePoint Server 2013 KB2817414 Download
​June 2013 CU ​Project Server 2013 KB2817415 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۳۵٫۱۰۰۰ ​August 2013 CU ​​SharePoint Foundation 2013 KB2817517 Download
​​August 2013 CU ​SharePoint Server 2013 KB2817616 Download
​​August 2013 CU ​Project Server 2013 KB2817615 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۵۱٫۱۰۰۱ ​October 2013 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2825674 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۵۱٫۱۰۰۵ ​October 2013 CU ​SharePoint Server 2013 KB2825647 Download
​October 2013 CU ​Project Server 2013
​۱۵٫۰٫۴۵۵۱٫۱۵۰۸ ​December 2013 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2849961 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۵۱٫۱۵۱۱ ​SharePoint Server 2013 KB2850024 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۵۱٫۱۵۰۸ ​Project Server 2013 KB2837668 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۶۹٫۱۰۰۰* ​Service Pack 1 ​SharePoint Foundation 2013 KB2817439 Download
​SharePoint Server 2013 KB2817429 Download
​Project Server 2013 KB2817434 Download
​۱۵٫۰٫۴۵۷۱٫۱۵۰۲* ​Service Pack 1 Mark 2 ​SharePoint Foundation 2013 KB2880551 Download
​​ ​SharePoint Server 2013 KB2880552 Download
​​ ​Project Server 2013 KB2880553 Download
​​۱۵٫۰٫۴۶۰۵٫۱۰۰۰ ​April 2014 CU ​​SharePoint Foundation 2013 KB2863892 Download
​​SharePoint Server 2013 KB2878240 Download
​Project Server 2013 KB2880484 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۱۵٫۱۰۰۱ ​MS14-022 ​SharePoint Foundation 2013 KB2952166 ​Links in KB
​SharePoint Server 2013 KB2952166 ​Links in KB
​Project Server 2013 KB2952166 ​Links in KB
۱۵٫۰٫۴۶۱۷٫۱۰۰۰ ​June 2014 CU SharePoint Foundation 2013 KB2881063 Download
​SharePoint Server 2013 KB2881061 Download
​Project Server 2013 KB2881062 Download
​ ۱۵٫۰٫۴۶۳۱٫۱۰۰۱ ​July 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2882999 Download
​​SharePoint Server 2013 KB2882989 Download
​Project Server 2013 KB2882990 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۴۱٫۱۰۰۱ ​August 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2883081 Download
​SharePoint Server 2013 (1/5) KB2760213 Download
​​SharePoint Server 2013 (2/5) KB2880559 Download
​​SharePoint Server 2013 (3/5) KB2883078 Download
​​SharePoint Server 2013 (4/5) KB2883085 Download
​​SharePoint Server 2013 (5/5) KB2883086 Download
​Project Server 2013 KB2883083 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۴۹٫۱۰۰۱ ​September 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2883087 Download
​SharePoint Server 2013 KB2883068 Download
​Project Server 2013 KB2883072 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۵۹٫۱۰۰۱ ​October 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2889946 Download
​SharePoint Server 2013 (1/3) KB2899469 Download
​SharePoint Server 2013 (2/3) KB2880962 Download
​SharePoint Server 2013 (3/3) KB2880485 Download
​Documentum Connector KB2752098 Download
​Project Server 2013 KB2889959 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۶۷٫۱۰۰۰ ​November 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2899468 Download
​​SharePoint Server 2013 KB2889944 Download
​Project Server 2013 KB2889949 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۷۵٫۱۰۰۰ ​December 2014 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2910945 Download
​SharePoint Server 2013 KB2910938 Download
​Project Server 2013 KB2910911 Download
​۱۵٫۰٫۴۶۹۳٫۱۰۰۱ ​February 2015 CU ​​SharePoint Foundation 2013 KB2920801 Download
​​SharePoint Server 2013 KB2920804 Download
​​Project Server 2013 KB2920796 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۰۱٫۱۰۰۱ ​March 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2956159 Download
​SharePoint Server 2013 KB2956166 Download
​Project Server 2013 KB2956162 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۱۱٫۱۰۰۰ ​April 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB2965261 Download
​​SharePoint Server 2013 KB2965266 Download
​Project Server 2013 KB2965263 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۱۹٫۱۰۰۲ ​May 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013
​SharePoint Server 2013 KB3039780
​Project Server 2013 KB3039753
​۱۵٫۰٫۴۷۲۷٫۱۰۰۱ ​June 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3054864 Download
​SharePoint Server 2013 KB3054866 Download
​Project Server 2013 KB3054865 Download
​​۱۵٫۰٫۴۷۳۷٫۱۰۰۱ ​July 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013
​SharePoint Server 2013
​Project Server 2013
​​​۱۵٫۰٫۴۷۴۵٫۱۰۰۱ ​August 2015 CU ​​SharePoint Foundation 2013 KB3055004
​SharePoint Server 2013
​​Project Server 2013 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۵۳٫۱۰۰۰ ​September 2015 CU
SharePoint Foundation 2013
KB2975894
​SharePoint Server 2013
​Project Server 2013
​۱۵٫۰٫۴۷۶۳٫۱۰۰۰ ​October 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3085488 Download
​SharePoint Server 2013 KB3085492 Download
​Project Server 2013 KB3085489 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۷۱٫۱۰۰۰ ​November 2015 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3101368 Download
​SharePoint Server 2013 KB3101373 Download
​Project Server 2013 KB3101369 Download
۱۵٫۰٫۴۷۷۹٫۱۰۰۰ ​December 2015 CU SharePoint Foundation 2013 KB3114339 Download
SharePoint Server 2013 KB3114345 Download
​Project Server 2013 KB3114341 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۸۷٫۱۰۰۰ ​January 2016 CU SharePoint Foundation 2013 KB3114492 Download
SharePoint Server 2013 KB3114497 Download​
Project Server 2013 KB3114493 Download
​۱۵٫۰٫۴۷۹۷٫۱۰۰۰ ​February 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3114722 Download
​​SharePoint Server 2013 KB3114726 Download
​Project Server 2013 KB3114723 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۰۵٫۱۰۰۰ ​March 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3114822 Download
​SharePoint Server 2013 KB3114827 Download
​Project Server 2013 KB3114823 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۱۵٫۱۰۰۰ ​April 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3114935 Download
​​SharePoint Server 2013 KB3114938 Download
​​Project Server 2013 KB3114936 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۲۳٫۱۰۰۳ ​May 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3115023 Download
​SharePoint Server 2013 KB3115029 Download
​Project Server 2013 KB3115024 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۳۳٫۱۰۰۳ ​June 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3115171 Download
​SharePoint Server 2013 KB3115174 Download
​Project Server 2013 KB3115172 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۴۱٫۱۰۰۰ ​July 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3115290 Download
​SharePoint Server 2013 KB3115293 Download
​Project Server 2013 KB3115291 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۴۹٫۱۰۰۰ ​August 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3115447 Download
​SharePoint Server 2013 KB3115450 Download
​Project Server 2013 KB3115448 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۵۹٫۱۰۰۰ ​September 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3118271 Download
​SharePoint Server 2013 KB3118279 Download
​Project Server 2013 KB3118274 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۶۷٫۱۰۰۲ ​October 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3118361 Download
​​SharePoint Server 2013 KB3118366 Download
​Project Server 2013 KB3118365 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۷۵٫۱۰۰۰ ​November 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3127930 Download
​SharePoint Server 2013 KB3127933 Download
​Project Server 2013 KB3127931 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۸۵٫۱۰۰۰ ​December 2016 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3128001 Download
​SharePoint Server 2013 KB3128005 Download
​Project Server 2013 KB3128003 Download
​۱۵٫۰٫۴۸۹۳٫۱۰۰۱ ​January 2017 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3141479 Download
​​SharePoint Server 2013 KB3141481 Download
​Project Server 2013 KB3141480 Download
​February 2017 ​No Updates
​۱۵٫۰٫۴۹۱۱٫۱۰۰۱ ​March 2017 CU ​SharePoint Foundation 2013 KB3172456 Download
​SharePoint Server 2013 KB3172497 Download
​Project Server 2013 KB3172462 Download
​۱۵٫۰٫۴۹۱۹٫۱۰۰۳ ​April 2017 CU ​​SharePoint Foundation 2013​ KB3178727 Download
​SharePoint Server 2013 KB3178730 Download
​Project Server 2013 KB3178725 Download
​۱۵٫۰٫۴۹۲۷٫۱۰۰۱ ​May 2017 CU ​​​SharePoint Foundation 2013​ KB3191911 Download
​SharePoint Server 2013 KB3191913 Download
​​Project Server 2013 KB3191912 Download

پاسخ دهید