تغییرات بانک اطلاعاتی در شیرپوینت ۲۰۱۰

در شیرپوینت ۲۰۱۰ مدل پایگاه داده ای بطور چشمگیری دستخوش تغییرات قرار گرفته است، بطوریکه باعث توزیع داده های اطلاعاتی در دیتابیس های مختلفی شده است.

این تغییرات در سه حوزه انجام شده است، معماری، پایگاه داده و جداول جدید

تغییرات معماری

در شرپوینت ۲۰۰۷ ساختار ذخیره سازی اطلاعات به این صورت بود که تمام اطلاعات در table های بزرگی ذخیره سازی می شدند (مانند لیست ها، مجموعه سایت ها، صفحات و غیره) که باعث پایین آمدن کارآیی SQL Server در پروژه های بزرگ عملیاتی شده بود. به عنوان مثال زمانیکه کاربران زیادی بطور همزمان از یک محتوای مشابهی در مجموعه سایت استفاده می کردند باعث می شد تا SQL Server جدول داده ای مربوطه را قفل کند تا زمانیکه آن افراد محتوای در اختیار را آزاد نمایند. و یا محدودیت تعداد رکورد های اطلاعاتی که در لیست ها ذخیره سازی می شد و همچنین محدودیت نمایش تعداد آیتم ها در نماهای نمایشی لیست ها.

در SharePoint 2010 تغییراتی که در ساختار پایگاه داده ای آن انجام شد باعث حل این مشکلات و موارد شده است بطوریکه می توانید میلیون ها رکورد اطلاعاتی را در لیست نگهداری کنید. همچنین محدودیت حجمی ۱۰۰GB برای هر Content Database دیگر مسئله مهمی نخواهد بود.

دیتابیس های جدید

در شرپوینت ۲۰۱۰ معماری Shared Service دیگر مثل گذشته نیست و تغییراتی کرده است بطوریکه هر سرویس ساختار مستقلی از دیگر سرویس ها دارد. معماری این سرویس تحت تاثیر نوع اطلاعات و تنظیماتی است که هنگام ایجاد ذخیره می شوند و هر سرویس دیتابیس خودش را دارد.

در شرپوینت ۲۰۰۷ پس از عملیات نصب ما شش دیتابس در SQL Server مشاهده می کردیم:

   ۱ -  Central Administration – [SharePoint_AdminContent<GUID>]

   ۲ -  Configuration – [SharePoint_Config]

   ۳ -  SSP – 3 databases for SSP settings, MySites, and Search

   ۴ -  Web Application – custom database

در مدل شرپوینت ۲۰۱۰ نیز به جز شماره ۳ بالا، ما هنوز دیتابیس های مربوط به Central Administration و  غیره را داریم ولی در مورد SSP ما به ازای هر سرویس دیتابیس جداگانه مربوط به آن را داریم به عنوان مثال دیتابیس مربوط به AccessServices ، MetadataServices ،WebAnalyticsReporting و غیره . بنابراین در ساده ترین حالت ما ۱۵ دیتابیس خوایم داشت.

در مورد دیتابیس پروفایل افراد(User Profile) نیز ما ۳ دیتابیس خواهیم داشت : دیتابیس Profiles که حاوی اطلاعات واقعی پروفایل ها می باشد، دیتابیس Syncronization که حاوی تنظیمات خارجی هر پروفایل می باشد و دیتابیس Social Tagging که شامل تگ ها و یادداشت های ایجاد شده توسط افراد می باشد.

تغییرات ایجاد شده در دیتابیس Configuration شرپوینت

تغییرات زیادی در جداول بانک اطلاعاتی Configuration رخ داده است . در زیر به جداولی که به این بانک اطلاعاتی اضافه شده اند اشاره شده است:

 • AllFileFragments
 • AllListAux
 • AllListPlus
 • AllListUniqueFields
 • AllLookupRelationships
 • AllWebParts (Renamed from WebParts)
 • CustomActions
 • Resources
 • SharedAccessRequest
 • SiteDeletion
 • SolutionResourceUsageDaily
 • SolutionResourceUsageDailyOriginal
 • SolutionResourceUsageLog
 • SolutionResourceUsageLogWindowed
 • Solutions
 • WebsPlus
 • پاسخ دهید